Monterings- och installationsanvisningar

1. Montering av installationsdosor på trä och annat brännbart material.

Enligt VdS-direktiv 2023 får elektriska anslutningar och anslutningar av ledare endast göras på brännbart underlag med klämmor i lämpliga elinstallationsdosor och lådor enligt DIN VDE 0606 och DIN EN 60670. Anledningen till detta är monteringsytan på stängda kapslingarna liksom för de höga säkerhetskrav i standarden när det gäller brandsäkerhet. Exempel: kompletta trähus, hus med komponenter av trä, trämaterial eller annat brännbart material, ihåliga väggar av brännbart material, men även termiska och akustiska isoleringsmaterial tillverkade av plast. 

Alla produkter i els installationssystem uppfyller dessa krav.

2. Halogenfria installationsmaterial

Det finns för tillfället ingen DIN VDE-föreskrift som kräver obligatorisk användning av halogenfria installationsmaterial.

På grund av en låg mängd giftiga föroreningar i händelse av brand finns det ändå i DIN VDE 0100-718 vissa avvikelser (förenklingar) vid användningen av halogenfria ledningar vid fastställd installationsmetod. Dessa avvikelser är mycket specifika, så att en detaljerad beskrivning har utelämnats. Byggnadsföreskrifterna i de olika länderna och andra föreskrifter för anläggningar i offentliga utrymmen (räddningsvägar, hissar) kräver emellertid i allt högre grad användning av halogenfria installationssystem. I dessa områden är det helt rimligt att använda halogenfria material av hög kvalitet. Anledningen till detta är förbättrat person- och sakskydd vid bränder, eftersom halogenfria material i händelse av brand har låg rökutveckling, andelen giftiga förbränningsgaser reduceras till ett minimum och inga korrosiva gaser frigörs, vilka kan reagera i samband med släckningsmedel för att bilda saltsyra. Materiella skador på byggnader och inventarier kommer att minska.

För dessa områden erbjuder Spelsberg helt halogenfria els-installationssystem (utom HW, KD).

3. Utomhusinstallation – Installation utomhus – fuktiga och våta områden och rum

3.1 Grunderna

Grundläggande gäller att tillverkarens anvisningar om produktegenskaper endast utgör en orientering för användaren i valet av komponenter. Dessa egenskaper är alltid förknippade med respektive gällande föreskrifter för installationen, som exempelvis installationsbestämmelserna enligt DIN VDE 0100-ff (se även sid 437, översikt av installationsområden). Beroende på lokala förhållanden kan det finnas ytterligare skyddsåtgärder som ska vidtas av användaren. I det följande beskrivs de enskilda faktorerna mer utförligt.

3.2 Skydd mot UV-strålar

UV-strålning kan orsaka allvarliga strukturella skador eller förstöra olika plaster. Därför får produkter i materialet polystyren (PS) inte användas utomhus. För denna tillämpning har Spelsberg utvecklat produkterna i iQ-serien. I dessa produkter används ett material som har en hög motståndskraft mot UV-strålning. I ett väderbeständighetstest enligt DIN 53 387 (ersatt av DIN EN ISO 4892-2) visade detta material ett optimalt resultat i ett 1000-timmarstest. Ett väderbeständighetstest enligt UL 746 C för detta material har klarats även utan begränsning.

3.3 Skydd mot höga temperaturer

Elektriska fast installerade apparater genererar effektförlust under drift. Kapslingar som har tillverkats av Spelsberg testas i godkännandetestet för den maximala effektförlusten i kapslingen. Med hänsyn till den omgivande temperaturen och installationstypen kommer detaljerade tabeller att finnas om detta ämne i katalogen. Ställverkskombinationer är konstruerade för omgivningstemperaturer mellan -25 °C och + 35 °C (24-timmars medelvärde). En kort uppvärmning till +40 °C är inte ett problem. Även om till exempel iQ-produkter från Spelsberg är lämpliga för temperaturer från -40 °C till + 80 °C, så ska tillverkarens specifikationer och specifikationerna för respektive produkts säkerhetsstandard för konfigurationen av höljet för inbyggda anordningar såsom ledningsskydd, FI eller säkringar följas. Solstrålning eller andra värmekällor kan dessutom öka den inre temperaturen felaktigt och måste därför undvikas. Tillförlitlig funktion av elektrisk utrustning garanteras inte längre under vissa omständigheter. 

DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):
522.1.2 Kabel- och ledningssystem inklusive tillbehör får endast installeras vid omgivningstemperaturer som ligger inom det angivna intervallet i den relevanta produktstandarden eller inom de gränsvärden som anges av tillverkaren.

3.4 Skydd mot kemisk påverkan

För installationer i områden med förhöjda föroreningsandelar i miljön kan förmågan begränsas i enlighet därmed. Information finns i "Material Properties" i tabellen. iQ-produkter är beständiga mot mineralolja, vegetabiliska oljor och animaliska fetter. 

3.5 Skydd mot kondensvatten

Ju tätare utrustningen, såsom installationsdosor eller kapslingar är, desto större sannolikhet är det för att kondens ska bildas. Detta gäller särskilt på platser med mycket varierande temperaturer. Dessa effekter förstärks genom den effektförlust som genereras i kapslingarna. Genom skillnader i temperaturerna finns även en skillnad i tryckförhållandena, som leder till att kapslingen suger in luft vid temperaturväxlingar. Vid nästa ökning av temperaturen slår den fuktighet som finns i luften ner som vatten på de kalla ytorna på kapslingen, till exempel på locket. Eftersom denna process är endast partiellt reversibel, samlas vatten i kapslingen. Då denna effekt inträffar oftare, ibland dagligen, kan en avsevärd mängd vatten samlas inuti. Om denna kapsling har en högre kapslingsklass kommer inte längre vatten att släppas ut, så att tätheten inverkar här negativt. Det leder till skador. Enligt DIN VDE 0100-520 måste åtgärder vidtas för vattenavledning när vatten ackumuleras eller kondens kan uppstå inom kabel- och ledningssystem. Spelsberg installationsdosor av olika produktgrupper har på den bakre kapslingens ytor eller monteringsytor utbrytbara kondensvattenöppningar. Dessa ska öppnas så att de vid installationen ligger vid den nedre sidan av kapslingen och påvisar ett väggavstånd på 2 mm, så att eventuell kondens kan rinna av. Detta gäller endast under förutsättning att inga ökade krav ställs på skydd mot oavsiktlig kontakt eller främmande föremål (> IP 2X eller dammskydd). Om samtidigt krav för skydd mot oavsiktlig kontakt eller främmande föremål såsom IP 3X ställs på kapslingen, rekommenderar vi användning av els ventilationstätningar. De är tillgängliga i storleken M20, är inbyggda i motsvarande ledningsinföringsöppningar på undersidan och på sidoytorna och erbjuder vid sakkunnig installation även ett stänkskydd till IP X4. Vi rekommenderar en användning som tillåter den så kallade ”skorstenseffekten”.

För högre grader av skydd finns ett tryckutjämningselement (IP68) tillgängligt.
 --> I detta sammanhang är den enda els-produkt som helt kan utesluta bildandet av kondens, Abox XT, då det i denna kapsling inte finns någon luft på grund av gjuthartsfyllningen.

3.6 Skydd mot regn/snö (nederbörd)

De tester som genomförts i enlighet med DIN EN 60529 fungerar som jämförande tester och för klassificering av egenskaper. Testerna är begränsade till några få minuter och kan inte replikera vittrande på grund av regn/snö eller rengöring med vattenstråle. Dessutom kan de lokala förhållandena vara så olika att ett generellt exponeringstest inte kan definieras. Av denna anledning måste installationsföreskrifterna för respektive installationssituation ovillkorligen beaktas (se även sidan 436, Översikt av installationsområden). 

DIN VDE 0100-520:
522.3.1 Kabel- och ledningssystem måste väljas och konstrueras så att en skada inte kan orsakas på grund av kondensation eller vatteninträngning. DIN VDE 0100-712: Solceller 712.522.8.3 Yttre påverkan som kan förväntas är vind, isbildning, temperaturväxlingar och solljus, ta hänsyn till detta. 

3.7 Skydd mot kvarvarande vatten (frost)

Förekommer ofta i en installation som inte är skyddad mot nederbörd, vid ytor och fördjupningar samlas vatten. Om detta inte kan rinna av ordentligt kommer det att ackumuleras. Vid låga temperaturer kan detta vatten kan frysa till is och medföra icke-tillåtna mekaniska belastningar på kapslingen. Detta kan leda till skador på kapslingen. 

DIN VDE 0100-712:
712.522.8.3 Yttre påverkan som kan förväntas är vind, isbildning, temperaturväxlingar och solljus, ta hänsyn till detta. Se därför till att kapslingen skyddas av en takkonstruktion under installationen (se 3.6.).

Denna takkonstruktion kan

  • redan finnas beroende på befintlig konstruktion,
  • konstrueras av användaren,
  • göras med hjälp av tillbehörsprodukter från Spelsberg
3.8 Skydd från växter och/eller mögeltillväxt

Den plast som används i elektriska installationer är organiskt material. Därför är risken stor för skador orsakade av växter, alger eller mögel. 

DIN VDE 0100-520: 
522.9.1 Om det, baserat på erfarenhet, kan förväntas ske växt- och/eller mögeltillväxt som kan orsaka skador, måste kabel- och ledningssystemet väljas ut med detta i åtanke eller särskilda skyddsåtgärder vidtas. Anmärkning: En beläggningsmetod som möjliggör motsvarande avlägsnande av sådan vegetation måste väljas (se avsnitt 529).

Slutsats:

Med hänsyn till ovannämnda parametrar är en skyddad installation absolut obligatorisk för utomhusbruk och beskrivs också i stor utsträckning i installationsstandarderna. Detta är det enda sättet att säkerställa säker användning av skyddsanordningarna.

Kompletterande information om utomhusinstallation, UV-resistens:
Informationen om typen av skydd och UV-resistens anses ofta vara den enda grunden för utomhusinstallationer. Vid installation utomhus spelar fortfarande faktorer såsom absolut temperatur, frekvens av förändringar i temperatur, luftfuktighet och särskilt kemiska influenser en viktig roll. Förutom påverkan av UV-effekter kan det vid installation utomhus finnas en övervägande risk för skador på grund av kemisk exponering. Därför bör områden kring bensinstationer, kemiska anläggningar, deponier, kompressorer, reningsverk etc. studeras extra kritiskt i förväg.

4. Utläggning av ledningar i betong

Den ofta använda mantlade kabeln NYM kan läggas i betong. Undantag är betong som stämplas eller vibreras under hällning. Enligt VDE 0276 kan högspännings NYY-kablar användas utan begränsning i betong när de gentemot NYM väsentligt större minsta böjningsradierna följs.

5. Skyddsklasser för elektrisk utrustning

Denna klassificering är inte avsedd att uttrycka säkerhetsnivån för utrustningen. Den är endast ett uttalande om de åtgärder som vidtas för att uppnå säkerhet. Utrustning i skyddsklass I är utrustning vid vilken skydd mot elektriska stötar inte bara utgörs av grundläggande isolering. En ytterligare skyddsåtgärd ges genom att delar är anslutna till den fasta installationen med skyddsledare, så att det i händelse av fel i grundisoleringen inte kan finnas kvar någon spänning. Utrustning i skyddsklass II är utrustning i vilken skydd mot elektriska stötar inte bara är grundisoleringen, utan där ytterligare säkerhetsåtgärder såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering tillhandahålls. Det finns ingen anslutningsöjlighet för skyddsledare. Utrustning i skyddsklass III är utrustning i vilken skydd mot elektriska stötar på skyddsklenspänning (SELV1 = eng. Safety Extra Low Voltage) grundar sig och i vilken spänningar, som är högre än skyddsklenspänningen, inte genereras. Alla els-tomhus av plast i enlighet med skyddsklass II, kapslingar av metall/metallbeläggning är anordnade för anslutning av en skyddsledare och i enlighet med skyddsklass I.

6. Kapslingsklasser i enlighet med DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Motsvarande kapslingsklass har testats i ett internt laboratorium. Testerna genomförs i enlighet med DIN EN 60670-1, DIN EN 61439-1 och DIN EN 62208 (beroende på typ). Den första siffran i IP-koden beskriver skyddet av kapslingen mot kontakt med spänningsförande delar och inträngande av fasta kroppar.

Förklaring till IP-kapslingsklass:
Jämförelsetabell mellan IP-kod och NEMA-typer

Spelsberg-produkter med NEMA kapslingsklass:

Els-produkterNema
TK PC-o4X, 12
TK PC-m4X, 12K
TG PC-o

12 (på begäran TG PC-o i NEMA 4x, 12 utföranden)

 

 

7. Skydd mot mekanisk belastning, IK-kod

I enlighet med 50102 (VDE 0470-100) ”Skyddstyper från kapslingar för elektriska arbetsmedier (utrustning) mot yttre mekaniska skador (IK-kod)”, anges skyddsgraden från en kapsling mot mekanisk skada med en IK-kod. IK-koderna som tilldelas de individuella spänningsenergivärdena visas i tabellen nedan. Informationen om IK-värden för enskilda els-produkter hittas i tabell 1 (sid 416).

IK-kodDeformationsenergi [J]
IK00---
IK010,15
IK020,2
IK030,35
IK040,5
IK050,7
IK061
IK072
IK085
IK0910
IK1020

8. Inbyggnadsmått els-installationsprodukter

Tydliga installationshöjder för viktiga produktserier

ArtikelserieABC
Abox / Abox-i[mm][mm][mm]
Abox / Abox-i 0254236---
Abox / Abox-i 040453934
Abox / Abox-i 060 / Abox SL 2,5²494941,5
Abox / Abox-i 100 / Abox SL606052,5
Abox / Abox-i 160 / Abox SL 10²717163,5
Abox / Abox-i 250929284,5
Abox / Abox-i 350 / Abox HA929284,5
Abox 700117,5114106,5
Abox / Abox-i 700 / 1500 / 2400146------
Kopplingsplintar-lådor[mm][mm][mm]
RKK-serien454540
RK 4/07535345,5
RK 4/12636355,5
RK 4/18, 4/25, 4/34817567,5
RK 4/50, 4/1001039775,5
RKA-serien / AKi-R117,511490
AK- / AKi-serien[mm][mm][mm]
AK 03857971,5
AK 05 till 1211110598,5
AK 14 till 42 Plus636355,5
AKi 14 till 70817567,5
AKL- / AKi-tomkapslingar[mm][mm][mm]
AKL 1 till 4 / AKi 1 till 4117,5114106,5
AKL 2-h till 4-h / AKi 2-h till 4-h194,5191183,5
AKZ- / AKi-Z-mätarkapsling[mm][mm][mm]
AKZ- / AKi-Z-mätarutrymme194,5191183,5
AKZ- / AKi-Z-anslutningsutrymme117,511490
SVi tomkapslingar[mm][mm][mm]
SVi119111,5---
SVi LQ119111,5---

 

 

9. PE/N frånskiljbar plint

9. PE/N frånskiljbar plint

DIN VDE 0100-718 kräver att fördelningen av strömförsörjningen är konstruerad så att en enkel mätning av isolationsmotståndet hos alla ledare till jord är möjlig för varje utgående krets. För strömkretsar med ledartvärsnitt mindre än 10 mm² måste denna mätning kunna göras utan att koppla ur nolledaren, till exempel genom att installera neutralledar-frånskiljbara plintar. Av detta skäl är ett expanderat anslutningsutrymme försett med tillräckligt med utrymme för installation av standardplintar.

10. Översikt kabelgenomföringar och de tillhörande tätningsområdena.

Kabelförskruvning IP68Dubbelmembrantätningar IP66Stegad krage IP55Monteringsstöd IP54
StorlekFörseglingsområde [mm]Märkmoment [Nm]Förseglingsområde
[mm]
Förseglingsområde
[mm]
Förseglingsområde
[mm]
M122 – 6,52---------
M164 – 102,55 – 9---6 – 10
M206 – 1247 – 125 – 168 – 13,5
M207 – 144---------
M259 – 1669 – 165 – 219 – 18,5
M3211 – 21714 – 2113 – 26,513 – 23
M4016 – 287,5---13 – 2417 – 30
M5021 – 34,58---------
M6332 – 44,59---------

11. Yttre diameter genomsnittliga kabeltvärsnitt

Kabeltvärsnitt mm²NYM mm ØNYY NYCWY" mm Ø„NYCY mm Ø
1 x 489-
1 x 68,510-
1 x 109,510,5-
1 x 161112-
1 x 25-14-
1 x 32-15-
1 x 50-16,5-
1 x 70-18-
1 x 95-20-
1 x 120-21-
1 x 150-23-
1 x 185-25-
1 x 240-28-
1 x 300-30-
2 x 1,5101213
2 x 2,5111314
2 x 4121516
2 x 6141617
2 x 10171818
2 x 16202021
2 x 2524--
2 x 35 27--
3 x 1,510,512,513
3 x 2,5111314
3 x 4131616
3 x 6151717
3 x 10181918
3 x 16202121
3 x 252625-
3 x 3528--
3 x 25/16-26,527
3 x 35/35-2827
3 x 50/25-3232
3 x 70/35-32-3536
3 x 95/50-37-4140
3 x 120/70-4243
3 x 150/70-4647
3 x 185/95-5248-54
3 x 240/120-57-6260
3 x 300/15063,68--
4 x 1,51113,514
4 x 2,512,514,515
4 x 414,517,517
4 x 616,51818
4 x 1018,52020
4 x 1623,52323
4 x 2528,52828
4 x 353226-3029
4 x 50-30-3334
4 x 70-34-4037
4 x 95-38-4442
4 x 120-42-5847
4 x 150-59-7152
4 x 185--60
4 x 240--70
4 x 25/16--30
4 x 35/16--30
4 x 50/25--36,5
4 x 70/35--40
4 x 95/50--44,5
4 x 120/70--48,5
4 x 150/70--53
5 x 1,5121515
5 x 2,513,51617
5 x 415,516,518
5 x 6181920
5 x 102021-
5 x 162624-
5 x 2531,5--
7 x 1,51316-
 7 x 2,514,516,5-
19 x 1,5-22-
 24 x 1,5-25-