Provning och provningsmetoder enligt IEC/EN-standard

De nämnda testerna är baserade på standarderna

 • DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)
 • DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)
 • DIN EN 62208 (VDE 0660-511)

med alla dess tillägg och utökningar.

DIN EN 60670-1, VDE 0606-1

Dessa normer gäller för dosor, kapslingar och delar av kapslingar för elektriska anläggningar och utrustning med en märkspänning på högst 1000 VAC och

1500 VDC, som är avsedda för hushållsbruk och liknande fast elektrisk installation inomhus eller utomhus.
(DIN EN 60670-1, 1 användningsområden)

DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1

Denna standard definierar termer och anger driftsförhållanden, konstruktionskrav, tekniska egenskaper och krav för bevis på lågspännings-ställverkskombinationer vars märkspänning på 1000 VAC och 1500 VDC inte får överskridas och som är fasta eller stationära.
(DIN EN 61439-1, 1 Användningsområde)

DIN EN 62208, VDE 0660-511

Denna standard gäller för tomma kapslingar, som levereras av tillverkaren, innan utrustning installeras av tillverkaren av apparatkombinationen.
(DIN EN 62208, 1 Användningsområde)

Information: 

Vårt eget testlaboratorium är certifierat enligt: 

 • UL (Underwriters Laboratories)
 • DIN EN 60670-1, 60670-22, 60529

De tester som beskrivs nedan utförs, dokumenteras, analyseras och utvärderas här.

Bevis på den mekaniska strukturen

DIN EN 60670-1

Lock, kåpor eller täckplattor eller delar därav

DIN EN 61439-1

Konstruktionsverifiering av ställverkskombinationer

DIN EN 62208

Typtest av tomma kapslingar

Verifiering av icke-avtagbarhet av lock DIN EN 60670-1:

Krafterna appliceras i en minut, gradvis ökande i centrum av locket.

Verifiering av avtagbarhet av lock DIN EN 60670-1:

Krafterna appliceras tio gånger, gradvis stigande, på anordningen för att ta bort locket. Provet får då inte uppvisa några skador.

Verifiering av motstånd mot inträngande av fasta främmande föremål

DIN EN 60670-1: DIN EN 62208, 9.8.1.2

Enheterna som testas är konstruerade för avsedd användning och de eventuellt befintliga kabelkanalerna är försedda med ledningar. Skyddet är uppfyllt om sonden inte kan tränga in i provenheten (IP4X). Vid kapslingsklass IP5X får inget av den inre ytan vara täckt med damm som verkar från utsidan. För kapslingsklass IP6X får inget damm tränga in i provenheten (se IP-kod sidan 431 ff).

Verifiering av motstånd mot skadlig inträngning av vatten

DIN EN 60670-1: DIN EN 61439-1: DIN EN 62208, 9.8.2

Enheterna som testas är konstruerade för avsedd användning och de eventuellt befintliga kabelkanalerna är försedda med ledningar. Sedan utsätts provenheterna med motsvarande vattenmängd enligt sin kapslingsklass (se IP-kod sidan 431 ff). Inträngandet av vatten detekteras genom att insidan av provenheten fodras med absorberande papper. Indikatorpappret bedöms omedelbart efter testet.

Verifiering av styrkan hos material och komponenter

DIN EN 60670-1:

Mekanisk styrka hos dosor och kapslingar

DIN EN 61439-1:

Korrosionsbeständighet hos ställverkskombinationer

DIN EN 62208, 9.13

Korrosionsbeständighet för tomma kapslingar

Verifiering av värmebeständighet

DIN EN 60670-1:

En stålkula med 5 mm diameter och en kraft på 20 ± 2 N trycks mot kapslingens eller dosans yta. Denna anordning är inbyggd i ett värmeskåp och lämnas där i en timme vid en temperatur på 125 ± 2 °C. Efter förfluten tid måste provenheten kylas till rumstemperatur inom 10 sekunder genom nedsänkning i ett vattenbad.

Verifieringen lyckas om avtrycket efter kulan inte är större än 2 mm i diameter.

Verifiering av resistens av plast mot kraftig värme och eld.

DIN EN 60670-1: 
DIN EN 61439-1:
DIN EN 62208:

Motståndet bestäms av glödtrådstest. Provenheten 

förs i kontakt med den varma glödtråden i 30 sekunder. Temperaturen är 

 • 960 ± 15 °C för delar som håller strömförande delar,
 • 850 ± 15 °C för hålväggsdelar,
 • 650 ± 15 °C för alla andra.

Testet har klarats om kapslingen inte brinner eller glöder eller om lågorna eller glöden slocknar på egen hand inom 30 sekunder efter avlägsnande av glödtråden. Sidenpappret som bretts ut under provenheten får inte antändas av nedfallande delar.

Verifiering av den elektroniska resistansen

DIN EN 60670-1:

Isoleringsmotstånd och hållspänning för dosor och kapslingar

DIN EN 61439-1:

Skydd mot elektriska stötar och kontinuitet hos skyddsledare 

hos ställverkskombinationer

DIN EN 62208:

Verifiering av isolationsresistansen av tomma kapslingar

Verifiering av skydd mot elektrisk stöd

DIN EN 61439-1:

DIN EN 62208:

Genom testning måste det påvisas att alla ledande delar hos apparaten är operativt ansluten till den externa jordledaren. För detta måste en resistensmätare användas som kan tillhandahålla åtminstone 10 A. Testet måste ge ett motstånd för strömkretsarna från 0,1.

Verifiering av hållspänning

DIN EN 60670-1:

Testspänning anläggs som vid verifiering av isolationsresistansen mellan två 

metallfolier. Testet börjar med ungefär hälften den angivna 

spänningen och ökar sedan snabbt till full spänning. Testet har klarats 

om inget genom- eller överslag inträffar.

Isolationsmärkspänning [V]Testspänning [V]Testspänning skyddsklass II [V]
13012501875
> 130 och ≤ 25020003000
> 250 och ≤ 45025003750
> 450 och ≤ 75030004500
> 75035005250

DIN EN 61439-1:

Testspänning appliceras

 • mellan de anslutna polerna hos huvudkretsen och den jordade kapslingen,
 • mellan de bortkopplade polerna hos huvudkretsen,
 • mellan styr- och hjälpströmskretsen och huvudkretsen och den jordade kapslingen.

Om verifieringen ska klaras får överströmsreläet inte lösa ut och inget genomslag får ske.

Isolationsmärkspänning (ledare till ledare) [V]Isolationsprovspänning (AC) [V]Isolationsprovspänning (DC) [V]
Ui ≤ 601001415
60 < Ui ≤ 3001502120
300 < Ui ≤ 69018902670
690 < Ui ≤ 80020001830
800 < Ui ≤ 100022003110
1000 < Ui ≤ 1500---3820
Isolationsmärkspänning (ledare till ledare) [V]Isolationsprovspänning (AC) [V]
Ui ≤ 12250
12 < Ui ≤ 60500
60 < Ui2*Ui +1000
min. 1500

Detektering av luftavstånd, krypavstånd och avstånd genom ingjutningsmassa

DIN EN 60670-22:

DIN EN 61439-1:

Avstånden mellan sträckorna får inte vara mindre än vad som beskrivs i tabell 21 och mäts mellan spänningsförande delar med olika polaritet, spänningsförande delar och metallock eller dosor utan isolering och spänningsförande delar och sockelmonteringsytan.

Isolationsmärkspänning [V]

Krypavstånd, luftavstånd och avstånd genom ingjutningsmassa [mm]

 ≤1301,5

> 130 och ≤ 250

3

> 250 och ≤ 450

4

> 450 och ≤ 7506
>7508

Luft- och krypavstånd är klassade enligt följande:

Avståndet x måste vara beroende av föroreningsgraden av mellan 0,25 mm och 2,5 mm (se tabell 22), annars får de inte användas för förlängningen av krypavståndet. I detta fall skulle, baserat på exemplet i bilden ovan, ett krypavstånd ges, som är lika med luftavståndet (DIN EN 61439-1, bilaga F).

Föroreningsgrad

Minsta bredd x av spår [mm]

1

0,25

2

1

3

1,5

4

2,5