Över installationsområden och de för dessa rekommenderade els-installationssystemen.

• = lämpligt

1) gäller endast för serie Abox XT (gjuthartsteknik)

Ytterligare information om utomhusinstallation, UV-resistens:

Informationen om skydd och UV-resistens ses ofta som den enda grunden för utomhusbruk. Vid installation utomhus spelar fortfarande faktorer såsom absolut temperatur, frekvens av förändringar i temperatur, luftfuktighet och särskilt kemiska influenser en viktig roll. Förutom påverkan av UV-effekter kan det vid installation utomhus finnas en övervägande risk för skador på grund av kemisk exponering. Därför bör områden kring bensinstationer, kemiska anläggningar, deponier, kompressorer, reningsverk etc. studeras extra kritiskt i förväg.

Skydd mot direktkontakt (grundskydd) enligt standardförhållanden enligt DIN VDE 0100-410

Viktiga skyddskrav:

 • Aktiva delar (växelspänning som överstiger 50 V, och DC-spänningar som är större än 120 V) måste omges av höljen eller monteras bakom skydd som åtminstone överensstämmer med kapslingsklass IP2X.
 • Horisontella övre ytor på skydd eller höljen som är lättillgängliga måste åtminstone överensstämma med kapslingsklass IP4X.
 • Skydd och höljen måste vara ordentligt fastsatta och ha tillräcklig styrka och hållbarhet för att behålla den erforderliga kapslingsklassen på tillräckligt avstånd från de levande komponenterna under de förhållanden och den yttre påverkan som förväntas under normal drift. Skydd får endast tas bort med hjälp av verktyg.

Alla els-produkter uppfyller dessa krav.

Rum med bad eller dusch enligt DIN VDE 0100-701

Viktiga skyddskrav:
Följande apparater, styrenheter och installationsanordningar är tillåtna i dessa områden:

 • Område 0 - inga.
 • Område 1
  -Kopplingsdosor och anslutningsdosor för leverans av elektriska konsumenter som är tillåtna i områdena 0 och 1 enligt 701.55;
  -Monteringsanordningar, inklusive uttag, från strömkretsar som är skyddade av låg spänning genom SELV1¹ eller PELV2² med en nominell spänning som inte överstiger AC 25 V eller DC 60 V. Strömkällan måste byggas utanför område 0 och 1.
 • Område 2
  -Monteringsanordningar, undantag för uttag;
  -Monteringsanordningar, inklusive uttag, av strömkretsar som är skyddade med hjälp av låg spänning genom SELV1¹ eller PELV2². Strömkällan måste byggas utanför områdena 0 och 1;
  -rakapparater enligt DIN EN 61558-2-5 (VDE 0570-2-5);
  -monteringsanordningar, inklusive uttag för utrustning av signal- och kommunikationsutrustning, förutsatt att sådan utrustning är skyddad genom låg spänning med hjälp av SELV1¹ eller PELV2².

Elektrisk utrustning skall uppfylla minst följande kapslingsklass:

 • i område 0: IPX7
 • i område 1: IPX4;
 • i område 2: IPX4.

Detta krav gäller inte för rakapparater enligt DIN EN 61558-2-5 (VDE 0570-2-5), som är inbyggda i området 2 och där en direkt sprutning vid duschning är osannolik. Elektrisk utrustning som utsätts för vattenstrålar, t.ex. för rengöringsändamål i offentliga bad, måste uppfylla kapslingsklass IPX5 som minimum när den installeras i områdena 1 och 2.

Särskilt lämpliga: Abox-i, AK, AKi och GTi-system.

¹) SELV = Safety Extra Low Voltage (säkerhetsklenspänning)

²) PELV = Protective Extra Low Voltage (skyddsklenspänning)

Pooler, simbassänger och andra tankar enligt DIN VDE 0100-702

Viktiga skyddskrav:

 • Vid användning av SELV1¹ måste skydd mot direktkontakt säkerställas oavsett höjden av märkspänningen genom:
  -Skydd eller mantlar åtminstone i IP2X eller IPXXB (skyddad mot åtkomst med fingret) eller
  -en isolering som kan motstå en testspänning på AC 500 V i minst en minut.
 • Kopplings-/installationsdosor får inte konstrueras i område 0. I område 1 är endast kopplings-/installationsdosor för kretsar med skydd genom låg spänning SELV1¹ tillåtna.
 • Elektrisk utrustning skall uppfylla minst följande grader av skydd:
OmrådeUtomhus, för rengöring med vattenstrålarUtomhus, utan vattenstrålarUtomhus, för rengöringsarbeten med vattenstrålarInomhus, utan vattenstrålar
0IPX5/IPX8IPX8IPX5/IPX8IPX8
1IPX5IPX4IPX5IPX4
2IPX5IPX4IPX5IPX2


Särskilt lämpliga: 
Abox-i, STV-serien och AK- AKi-, GTi-, TK-PC och TG-PC kapslingssystem.

Jordbruks- och trädgårdsodlingar enligt DIN VDE 0100-705

Viktiga skyddskrav:

I strömkretsar, oavsett vilket system enligt typ av jordanslutning, måste följande avstängningsanordningar finnas:

 • I ändströmkretsar med uttag av en jordfelsbrytare (RCD³) med en märkfelström = 30 mA
 • I alla andra kretsar, exklusive de som matar fördelningstavla, felströmbrytare (RCD³) med en märkfelström = 300 mA.

För brandskydd måste jordfelsbrytare (RCD³) konstrueras med en märkfelström = 300 mA . Jordfelsbrytaren (RCD³) måste stänga alla strömförande ledare. I fall där det krävs ett förbättrat upprätthållande av matning måste denna jordfelsbrytare (RCD³) motsvara typ S eller slås av med tidsfördröjning.

På platser där det finns brandrisk måste ledare för strömkretsar med lågspänning antingen skyddas med skydd eller höljen enligt kapslingsklass IPXXD eller IP4X eller utöver sin isolering för grundskydd med en mantel av isolerande material.

Särskilt lämpliga: STV, Abox, Abox-i, AK-, AKi-, GTi-, TK-PC och TG-PC kapslingssystem.

³) RCD = Residual Current Device (restströmsskyddsanordning på engelska)

Fuktiga och våta områden och rum och utomhusinstallationer enligt DIN VDE 0100-737

Viktiga skyddskrav:

 • I fuktiga och våta utrymmen och rum måste elektrisk utrustning minst vara droppsäker (skyddsklass IPX1).
 • I områden och utrymmen där man använder vattenstrålar och vanligtvis inte sprutar vatten på elektrisk utrustning för rengöringsändamål, måste utrustningen åtminstone vara stänkskyddad (skyddsklass IPX4). I områden och utrymmen vilka behandlas med vattenstrålar, måste utrustning som är direkt utsatt för vattenstrålar ha vattenskydd motsvarande skyddsklassen för vattenstrålen eller ett lämpligt ytterligare skydd, som inte påverkar den korrekta funktionen hos den utrustning som ska skyddas. 
  Anmärkning: Det skyddsomfång som motsvarar kapslingsklass IPX5 tillåter inte rengöring av utrustningen med trycksatt vatten, t ex sköljning med vattenslang eller högtryckstvätt.
 • Korrosiva ångor eller rökgaser vid exponerade metalldelar måste skyddas mot korrosion, t ex genom en skyddande beläggning eller användning av korrosionsbeständiga material. 

Installationer utomhus

Viktiga skyddskrav:

 • I skyddade installationer utomhus måste utrustningen åtminstone vara droppsäker (kapslingsklass IPX1).
 • I oskyddade installationer utomhus måste utrustningen åtminstone vara skyddad mot sprutvatten (kapslingsklass IPX3).
 • Kraven för skydd genom automatisk frånkoppling av strömförsörjningen för utomhusuttag och uttag, vars tillfälliga försörjning kan förväntas av bärbar utrustning utomhus, ingår i DIN VDE 0100-470 (VDE 0100 del 470): 1996-02, avsnitt 471.2.3.

Särskilt lämpliga: Abox-i, AK-, AKi, GTi, STV/STG, TG-PC och TK-PC I oskyddade områden utomhus: Abox XT

Instruktioner för installation utomhus 

Dessutom är ventilation och/eller dränering obligatorisk!

Elinstallationer på husvagnsuppställningsplatser, campingplatser och liknande områden i enlighet med DIN VDE 0100-708

Viktiga skyddskrav:

 • Användningen av utrustning i skyddsklass 0 är utesluten.
 • Utrustning på en husvagnsuppställningsplats måste väljas med en kapslingsklass på minst IPX4 för att skydda mot stänk. 
  Anmärkning: Om den elektriska utrustningen under rengöringen sprutas med högtryckstvätt eller liknande måste en kapslingsklass på minst IPX5 observeras för utrustningen i sig, eller genom ytterligare en kapsling.
 • Utrustning som är konstruerad på en husvagns-/campingplats, måste ha en kapslingsklass på minst IP4X vald eller försedd för att säkerställa skydd mot inträngande av mycket små föremål.
 • Utrustning som konstrueras på husvagnsplatser måste skyddas mot mekanisk stress.

Skyddet uppnås genom en eller flera av följande åtgärder:

 • positionen eller placeringen av utrustningen måste väljas så att skador orsakade av någon rimligt förväntad och förutsägbar stresskan undvikas
 • För att ge ett lokalt eller allmänt mekaniskt skydd
 • elektrisk utrustning måste konstrueras i enlighet med ett minimalt skydd mot yttre mekanisk stress IK07.

Särskilt lämpliga: Röd serie, Abox, Abox-i, S-Box, RK, RKA, AK, AKi, GTi och STV-serien.

Elektriska system på husvagnsplatser, campingplatser och liknande områden i enlighet med DIN VDE 0100-721

Viktiga skyddskrav:

 • Den nominella växelspänningsförsörjningen av husvagnssystemet får inte överstiga enfas-växelström 230 V eller trefas-växelström 400 V. Nominell likströmsspänningsförsörjning av husvagnssystemet får inte överstiga 48 V.
 • Där tillbehör är placerade i en position där fukt kan förväntas, måste tillbehöret konstrueras eller mantlas så att ett skydd uppnås på minst IP44.

Elinstallationer i fritidsbåtar eller husbåtar, marinor och liknande områden i enlighet med DIN VDE0100-709

Viktiga skyddskrav:

 • I marinor måste utrustning, som är byggd vid eller över en brygga, förankringsplats, pir eller ponton väljas enligt den yttre påverkan som kan inträffa:
  - Stänk (AD4): IPX4 
  - Vattenstrålar (AD5): IPX5
  - Vågor (AD6): IPX6 
 • Utrustning, byggd på eller över en brygga, förankringsplats, pir eller ponton måste väljas med skydd av åtminstone IP4X för att förhindra inträngning av mycket små främmande föremål (AE3).
 • Utrustning, byggd på eller över en brygga, förankringsplats, pir eller ponton måste vara lämplig för påverkan av en korrosiv atmosfär eller förorenade material (AF21). Om kolväten kan uppstå ska AF3 tillämpas.
 • Utrustning, byggd på eller över en brygga, förankringsplats, pir eller ponton måste skyddas mot mekanisk stress (genomsnittlig mekanisk stress AG2). Skyddet måste uppnås genom ett eller flera av följande krav:
  - positionen eller placeringen av utrustningen måste väljas så att skador orsakade av någon rimligt förväntad och förutsägbar stress kan undvikas
  - Tillhandahållande av ett lokalt eller allmänt mekaniskt skydd
  - Konstruktion av utrustning i enlighet med ett minimiskydd för extern mekanisk stress IK07.

Särskilt lämpad enligt matningspunkt: Abox, Abox-i, Abox GT, AK, AKi, GTi, TK-PC, TG-PC, STV och STG-serien.

Tillfälligt installerad elektrisk utrustning vid exempelvis mässor, nöjesparker och cirkusar enligt DIN VDE 0100-740

Viktiga skyddskrav:

 • Märkspänningen får inte överstiga AC 230/400 V eller DC 440 V.
 • Oavsett antal strömkällor för strömförsörjning ska yttre ledare och neutrala ledare för de olika strömkällorna inte anslutas till varandra efter matningspunkten. Anvisningarna för VNB2 (distributionssystemen) måste följas. Alla ändströmkretsar för belysning, stickkontakter till 32 A märkström och mobil utrustning, som är anslutna via flexibla kablar eller ledningar med en strömbärande kapacitet på upp till 32 A, måste dessutom skyddas med jordfelsbrytare (RCD3) med en märkfelström = 30 mA.
 • Varje separat elektriskt system och varje fördelningskrets som försörjer ett system i det yttre området, måste förses med sina egna, lättillgängliga och väl identifierbara anordningar för avskiljning.
 • Apparater och styrutrustning får endast konstrueras i lådor som endast kan öppnas med en nyckel eller verktyg. Undantag från detta är delar som är avsedda att drivas av elektriker .
 • Elektrisk utrustning skall uppfylla minst kapslingsklass IP44.
 • Alla elektriska system måste ha en egen anordning för bortkoppling, omkoppling och skydd mot överström, som är lätt åtkomlig.
 • Kapslingar som inkluderar likriktare och transformatorer måste vara tillräckligt ventilerade och öppningarna får inte täckas under drift.

Särskilt lämpliga: Röd serie, Abox, Abox-i, RK, RKA, AK, AKi, GTi och STV-serien.

Elinstallationer i möbler och liknande inredningsföremål i enlighet med DIN VDE 0100-724

Viktiga skyddskrav:

 • Ledningar måste antingen vara permanent installerade eller ledas genom lämpliga håligheter. I fasta installationer måste ledningarna vara utrustade med lämplig spänningsavlastning vid ingången till inredningsobjektet. Vid läggning i hålrum inuti inredning måste ledningarna vara försedda med lämplig tryck-/dragavlastning vid ingången till inredningsobjektet och vid själva utrustningen.
 • Kopplings- och apparatdosor, små installationsfördelarcentraler och liknande för infällt montage måste uppfylla provningsuppställningarna för hålväggsdosor enligt DIN 57606/VDE 0606.
 • Elektriska installationsanordningar för infällt montage får inte sättas fast i hålväggsdosor med klor.
 • Hålväggsdosor och hålväggsfördelare måste installeras så att de är skyddade mot mekaniska skador.
 • Anmärkning: Detta kan göras genom att till exempel installera dem i otillgängliga hålrum, i nischer eller genom ytterligare mekaniskt skydd.

Särskilt lämpligt: hålrumsdosprogrammet

Sollcellssystem i enlighet med DIN VDE 0100-712

Periferin av solcellssystem installeras oftast utomhus. Därför finns följande viktiga säkerhetskrav:

 • Hänsyn måste tas till yttre påverkan som kan förväntas som vind, isbildning, temperaturväxlingar och solljus.
 • I solcellssystem måste det säkerställas att den värme som är ett resultat av det direkta solljuset avlägsnas.
 • Alla kopplingsdosor (PV-generator-kopplingsdosor och PV-generator-kopplingsdosor) måste förses med en varning om att aktiva komponenter i kopplingsdosorna kan stå under spänning efter separation från PV-växelriktaren.
 • Kraven för urkoppling av solcellssystem för underhåll ingår i VDE 0100-712 avsnitt 53.

Särskilt lämpliga: RK-PV, AK, AKi, GTi,TK-PC och TG-PC